Oferta – Expert-Bud A.G.

Oferta

Renowacje obiektów zabytkowych

Nasza firma wykonuje prace renowacyjne, odtworzeniowe, naprawcze budynków zabytkowych zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową, w oparciu o szeroką wiedzę na temat sposobu budowania historycznych obiektów budowlanych, materiałach używanych w różnych epokach i technik używanych przez dawnych mistrzów budownictwa. Szeroka wiedza konstrukcyjna i geotechniczna pozwala na poprawę stanu budowli i trwałość jej elementów. Ma to podstawowe znaczenie dla zachowania technicznych warunków budowli, jak i zachowania historycznego charakteru obiektu. Prawidłowo wykonane prace powinny pasować do stanu wiedzy budowniczych w danej epoce, być trwałe jak pierwowzór, oraz niezauważalne. Te wytyczne stanowią motto naszych działań.

Remonty i adaptacje

Wykonujemy remonty i adaptacje budynków w oparciu o dokumentację i doświadczenie, podstawą naszych działań jest uzgodnienie zakresu i kosztów z inwestorem, dobra organizacja i terminowość wykonywanych prac. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na optymalne do ich potrzeb dobranie technologii prac, oraz odpowiednią wiedzę techniczna potrzebną do ich wykonania, a także najwyższa jakość wykonanych robót budowlanych.  Wykonujemy zlecenia zarówno konstrukcyjno-techniczne jak i kompleksowe z aranżacją i wykończeniem wnętrz, elewacji, terenów zielonych.

Osuszanie budowli

W naszej ofercie, osuszanie budowli polega na dobraniu i zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabiegów technicznych, polepszających warunki techniczne obiektu. Zawsze zaczynamy od likwidacji przyczyn zawilgocenia elementów budowli, usunięcia elementów niszczących jak np. glony, mchy, grzyb itp. Często musimy naprawić lub uzupełnić konstrukcję osuszanych elementów. Aby osuszenie budowli spełniło swoją rolę często musimy odtworzyć lub stworzyć izolację w oparciu o wiek i konstrukcje użytych do budowy materiałów oraz uwarunkowania geotechniczne gruntu na którym jest posadowiona budowla oraz jej wpływu na nią, nie ma bowiem jednej uniwersalnej substancji ani metody. W każdym przypadku nasi klienci mogą liczyć na rzetelną informację o technologii jaką należy zastosować jak i ewentualnych kosztach , które będzie trzeba ponieść.

Hydroizolacje w starym i nowym budownictwie

Na zlecenie klientów dokonujemy analizy stanu izolacji budynków i budowli oraz opracowujemy metody napraw, odtworzeń lub wykonania kompleksowych izolacji fundamentów, murów, posadzek, tarasów, dachów zielonych itp. oraz wykonujemy w/w prace. Wszelkie zabiegi izolacyjne muszą być wykonane ze znajomością konstrukcji budowlanych, materiałów użytych do ich wzniesienia i szczególnej staranności. Woda jako substancja o niezwykłej zdolności penetracji znajdzie każdy słaby lub niestarannie wykonany punkt w izolacji niwecząc kosztowne zabiegi, oraz narażając budynek na zawilgocenie a inwestora na poważne straty w wyniku działania wilgoci np. grzyb, wysolenia powodujące zniszczenie tynków, straty ciepła w wyniku utraty izolacyjności muru.

Konstrukcje żelbetowe – naprawa i wzmocnienie

W naszej ofercie jest to jedno z najciekawszych i najtrudniejszych zagadnień, wiek, konstrukcja, obciążenia i stopień uszkodzenia elementów żelbetowych z definicji wymusza stosowania wielu technologii w celu odtworzenia lub polepszenia właściwości żelbetów. Stosujemy w oparciu o opinię konstruktorów, techników producentów chemii budowlanej i własną szeroką wiedzę, wszelkie dostępne środki PCC, ECC, technikę iniekcyjną do wykonania najbardziej skomplikowanych napraw konstrukcji żelbetowych. Klient w ramach naszych działań otrzymuje zawsze pełną dokumentację techniczną przeprowadzonych napraw i użytych w tym celu środków.